За проектот

Овој Еразмус+ проектот за стратешко партнерство вклучува 6 европски држави: Германија, Португалија, Македонија, Италија, Литванија и Латвија, кои заедно се здружија за да креираат “Европски модул за интеграциони курсеви” (EMIC).
ЕМИЦ се фокусира на создавање едукативни содржини и информации за Европската унија како дополнување на националните курсеви за интеграција на бегалците и мигрантите во различни европски земји. Цел е да се создаде европски идентитет и знаење меѓу сите граѓани.

ШТО НУДИМЕ?
• Наставен план и материјали за модулот за европска интеграција.
• ToT курсот ќе биде адаптиран на развиениот модул и ќе вклучува различни методологии и дидактички пристапи.
• Развој на платформа за е-учење која служи како место за размена и комуникација на различни релевантни актери.
• Документ за политиките ќе го испита искуството на партнерите во проектот во шест различни земји-членки и ќе даде препорака за промена на политиките врз основа на досегашното искуство.

ЦЕЛНИ ГРУПИ
Главните целни групи на проектот се:
здруженија, организации и јавни институции што ја поддржуваат интеграцијата на бегалците и/или предлагаат курсеви за интеграција.
Индиректните целни групи се:
мигранти и бегалци кои учествуваат во курсевите за интеграција,
кои нудат по завршувањето на проектот исто така дополнителен европски модул.